Mlekovita

Misja i wartość marki


Nasze główne cele to:

 1. Zaspokojenie obecnych i przewidywanych potrzeb Klientów, przestrzeganie przepisów prawa oraz innych uregulowań, do których MLEKOVITA zobowiązała się.
 2. Poszanowanie zdrowia Klienta poprzez produkcję produktów bezpiecznych dla zdrowia oraz skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem żywności w całym łańcuchu żywnościowym.
 3. Innowacyjność i dynamiczny rozwój sprzedaży na rynku krajowym oraz międzynarodowym.
 4. Utrzymanie pozycji lidera na krajowym rynku produktów mlecznych.
 5. Zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń poprzez skuteczny nadzór operacyjny nad znaczącymi aspektami dotyczącymi środowiska.

Założone cele osiągamy poprzez:

 1. Partnerską współpracę z producentami mleka.
 2. Współpracę z najlepszymi, sprawdzonymi dostawcami dodatków spożywczych, opakowań, materiałów i usług.
 3. Efektywne funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami: FSSC 22000:2010, PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005.
 4. Intensywny rozwój i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych na światowym poziomie z uwzględnieniem wpływu na środowisko oraz bezpieczeństwo zdrowotne żywności.
 5. Racjonalną gospodarkę wodą, skuteczne oczyszczanie odprowadzanych ścieków, redukcję emisji zanieczyszczeń, optymalizację zużycia czynników energetycznych oraz bezpieczną dla środowiska gospodarkę odpadami.
 6. Nałożenie odpowiedzialności za jakość na KAŻDEGO Pracownika.
 7. Podnoszenie kwalifikacji i ciągłe szkolenie personelu na wszystkich poziomach zarządzania.

Zarząd, Kierownictwo i wszyscy Pracownicy SM MLEKOVITA zobowiązują się działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, przyjętymi zobowiązaniami oraz skutecznie prowadzić proces ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Skuteczność tych działań podlega ciągłej ocenie i weryfikacji.

Gwarancją osiągnięcia wyznaczonych celów jest znajomość i realizacja Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz zobowiązań z niej wynikających, przez każdego Pracownika SM MLEKOVITA począwszy od najwyższego Kierownictwa, którzy znają, rozumieją i aktywnie uczestniczą w realizacji Polityki.

Zarząd SM MLEKOVITA zapewnia i przeznacza środki oraz przyjmuje odpowiedzialność za wdrożenie i realizację Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania SM MLEKOVITA jest wspomagana mierzalnymi celami oraz jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron, w tym dla władz i społeczności lokalnej.

Dariusz Sapiński
Prezes Zarządu SM MLEKOVITA