Mlekovita

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia ofert - przetarg

Data publikacji 15.03.2017 r.


Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie inwestycji: „Budowa kotłowni kogeneracyjnej dla Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA – elektrociepłownia w technologii wysokosprawnej kogeneracji gazowej dla Zakładu w Trzebownisku”.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadami konkurencyjności oraz Regulaminem udzielania zamówień przez Spółdzielnię Mleczarską MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem Zamówień Współfinansowanych w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), zwany dalej „Regulaminem”.

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie KRS: 0000074309, NIP: 722-000-23-29, Tel. +48 86 27 58 200, Fax: +48 86 27 58 130 e-mail: sekretariat@mlekovita.com.pl

2. Adres strony internetowej na której zamieszczone jest zapytanie ofertowe oraz Regulamin: http://www.mlekovita.com.pl/

3. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: podmiot prywatny

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.1 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technologicznej wykonawczej na podstawie projektu budowlanego oraz wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji inwestycji w ramach zadania „Budowa kotłowni kogeneracyjnej dla Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita - elektrociepłownia w technologii wysokosprawnej kogeneracji gazowej dla Zakładu w Trzebownisku” w systemie „pod klucz”.

4.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

4.2.1) Wykonanie na podstawie projektu budowlanego projektów wykonawczych oraz wykonanie inwestycji wraz z niezbędnymi instalacjami w zakresie niezbędnym do jej wykonania w maksymalnym stopniu dostosowanego do warunków pracy Oddziału.

a) projekt wykonawczy należy wykonać w 4 egz. wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF,
b) projekt należy uzgodnić z Zamawiającym,
c) projekt powinien posiadać opinie i uzgodnienia formalno-prawne niezbędne do oddania do użytku i wpięcia do sieci elektroenergetycznej oraz sieci wewnętrznej zakładu.
d) w ramach projektu należy przeprojektować kocioł do współspalania gazu ziemnego i biogazu z zakładowej oczyszczalni ścieków,
e) w ramach projektu należy dokonać niezbędnych uzgodnień projektu elektrycznego z operatorem systemu w zakresie zabezpieczeń i układu pomiarowego z którego dane będą służyły udokumentowaniu pochodzenia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogenercji.

4.2.2) Budowę nowego budynku elektrociepłowni w technologii mieszanej, w którym zlokalizowany zostanie układ kogeneracyjny wraz z niezbędnymi instalacjami, zabezpieczeniami, siecią teleinformatyczną oraz wizualizacją procesów oraz kocioł do współspalania biogazu. Budynek akustyczny w części przeznaczonej na zabudowę układu kogeneracyjnego ma zapewnić spełnienie wymagań ochrony akustycznej na granicy działki.

Budowę instalacji technologicznych wysokosprawnej kogeneracji wraz z kotłem parowym do współspalania biogazu na podstawie projektów wykonawczych, zgodnie ze schematem technologicznym.

4.2.4) Próby i rozruch oraz włączenie nowego źródła energii cieplnej i elektrycznej w istniejący układ oraz 24h ruch próbny w którym to należy potwierdzić uzyskanie oferowanych parametrów eksploatacyjnych tj. sprawność ogólną kotła i wysokosprawnej kogeneracji na nominalnych parametrach oraz moc kotła i wysokosprawnej kogeneracji. W zakres wchodzi także wykonanie wszystkich przedsięwzięć w celu uzyskania pozytywnego odbioru całości inwestycji przez organy administracji i nadzoru (PIP,PSP, WIOŚ,NB, OSD itd.).

4.2.5) Opracowanie szczegółowej instrukcji eksploatacji i obsługi technologicznej wysokosprawnego układu kogeneracyjnego i kotła do współspalania biogazu.

4.2.6) Przeszkolenie niezbędnej ilości osób wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie: budowy, eksploatacji, konserwacji, napraw i nadzoru (w tym za pośrednictwem sieci teleinformatycznej) nad urządzeniami, systemami zabudowanymi w ramach realizacji zadania.

4.2.7) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egz.

4.2.8) Rejestracja zespołu urządzeń ciśnieniowych w UDT.

4.2.9) Udzielenie gwarancji na wybudowaną elektrociepłownię i kotłownię parową, oraz wszystkie dostarczone urządzenia na okres minimum 2lat od dnia przekazania obiektu do eksploatacji.

4.2.10) Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w terminach i zakresie uzgodnionym z Zamawiającym na okres minimum 10 lat.5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

5.1) Wysokosprawny układ kogeneracyjny:
a) Parametry układu kogeneracyjnego:
- ilość silników gazowych: 2,
- moc elektryczna: 600kW,
- wytwarzanie energii elektrycznej:
- napięcie: 400V,
- częstotliwość: 50Hz,
- produkcja pary wodnej 10 bar ze spalin,
- sprawność elektryczna: min. 38%
- sprawność ogólna: min. 92% według rzeczywistych wskazań liczników ciepła, energii elektrycznej i gazu. Uzyskana w trakcie próby 24 godzinnej.
- deklarowana sprawność średnioroczna nie mniej niż 85%.

b) Skrócony opis funkcjonalny: W wydzielonym od hali kotłów pomieszczeniu należy przewidzieć montaż dwóch agregatów kogeneracyjnych składających się z silników spalinowych przystosowanych do spalania gazu, prądnic synchronicznych, systemów odzysku ciepła i układów automatyki. Na ciągu spalinowym agregatów należy zamontować parowy kocioł odzysknicowy o ciśnieniu nominalnym 10 bar z dwoma niezależnymi ciągami spalin. Za kotłem odzysknicowym należy zamontować dwa niezależne wymienniki kondensacyjne umożliwiające osiągnięcie wymaganej sprawności ogólnej. Agregat kogeneracyjny musi być wyposażony w suchy kolektor spalin tak, aby udział pary technologicznej był jak największy. Aby zabezpieczyć silnik agregat powinien posiadać system wykrywania spalania stukowego. Technologię elektrociepłowni należy wykonać zgodnie z załączonym w projekcie budowlanym schematem ogólnym. Energię elektryczną należy przetransformować na napięcie 15kV i włączyć w system energetyczny zakładu.

5.2) Kocioł parowy do współspalania biogazu:
a) Parametry pracy:
- wydajność nominalna pary: 8 t/h,
- rodzaj pary: nasycona,
- maksymalne ciśnienie kotłów: 20 bar,
- ciśnienie robocze 18 bar,
- sprawność min 93,5% na gazie ziemnym,
- kocioł należy wyposażyć w palnik dwupaliwowy (gaz - biogaz) pracujący naprzemiennie na gazie ziemnym i biogazie
- kocioł należy dostosować do spalania biogazu o zawartości H2S 50 ppm

Oczyszczalnia ścieków będąca źródłem biogazu zostanie wyposażona w zbiornik biogazu 500 m3 oraz instalacje uzdatniania biogazu (odsiarczania, odwadnianie, filtrowanie). Ciśnienie biogazu an wejściu do elektrociepłowni 220 mbar. Średnia produkcja biogazu 85 m3/h.

5.3) Budynek Elektrociepłowni: Kompletny budynek elektrociepłowni należy wykonać w technologii mieszanej (lekka obudowa + żelbeton) tak aby na granicy działki możliwe było uzyskanie hałasu niższego niż 50dB(A) w nocy.
Lokalizacja budynku elektrociepłowni zgodnie z Projektem Budowlanym. Budynek zabezpieczyć przed kontaminacja środowiska olejem i chłodziwem z układu kogeneracyjnego.

5.4) Izolacje cieplne: Izolacje cieplne kotłowni wykonać w technologii ciężkiej tj. wełny mineralnej w otulinie z blachy galwanizowanej powlekanej na biało lub szaro.

5.5) SUW:
Stacja uzdatniania wody składająca się z dwóch kolumn jonitowych o wydajności 6m3/h, układu odwróconej osmozy o wydajności 4m3/h, oraz układu dozowania korekty chemicznej.

5.6) Instalacje elektryczne:
Elektrociepłownia zostanie wyposażona w kompletny układ elektryki wewnętrznej na którego skład wchodzi:
- System wyprowadzenia mocy elektrycznej z EC obejmujący szafy wyprowadzenia mocy z generatorów z wyłącznikami, linie energetyczne 0,4kV do transformatora, transformator suchy 0,4/15kV o mocy 1600kVA w specjalnym wykonaniu do współpracy z generatorami synchronicznymi, oraz linie kablową na rozdzielnię główną zakładu i włączenie się w system energetyczny zakładu.
- System zasilania kotłowni w niezależny obwód energetyczny.
- Instalacje wewnętrzne w tym oświetlenia i gniazd remontowych.

5.7) Układ AKPiA oraz monitoringu:
Elektrociepłownia zostanie wyposażona w centralny system sterowania i monitoringu obiektu EC. Każde newralgiczne i autonomiczne urządzenie zostanie wyposażone w własną szafę sterowniczą z sterownikiem. Dotyczy to w szczególności: agregatów kogeneracyjnych, parowego kotła odzyskowego, kotła parowego i SUW. Informacje z poszczególnych sterowników zostaną przesłane na centralny sterownik obiektu. Na centralny sterownik zostaną również przesłane wszystkie inne sygnały z poszczególnych urządzeń pomiarowych i roboczych.
W ten sposób Centralny Sterownik będzie zarządzał pracą całego obiektu. Komunikacja z nim będzie się odbywała z poziomu stacji operatorskiej (SCADA), lub awaryjnie z poziomu panelu sterowniczego.
Obiekt EC zostanie również wyposażony w komplet liczników niezbędnych do rozliczania świadectw pochodzenia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji tj.: liczniki energii elektrycznej na zaciskach generatorów, licznik ciepła układów LT, HT, ciepła na ekonomizerze kondensacyjnym, licznik ciepła w parze z kotła odzyskowego oraz podlicznik gazu na agregaty. Stacja operatorska i archiwizacyjna zostanie zlokalizowana we wskazanym przez Zamawiającego miejscu np. na centralnej sterowni zakładu.

6. NAZWA I KOD PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZGODNIE ZE WSPÓLNYM SŁOWNIKIEM ZAMÓWIEŃ: 45251220-9 Zakłady Kogeneracji

7. ZAKRES I TYP ZAMÓWIENIA – roboty budowlane powyżej 50.000 zł.

8. INWESTOR NIE PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ORAZ OFERT WARIANTOWYCH.

9. TERMIN WYKONANIA I ETAPU ZAMÓWIENIA: 31.12.2017

Termin realizacji zamówienia ustala się w następujących terminach licząc od dnia podpisania umowy:

9.1) Wykonanie projektu wykonawczego 30 dni (termin nie uwzględnia uzyskania warunków zasilania i uzgodnienia projektu elektrycznego przez Operatora Systemu energetycznego). Projekt przebudowy SN i uzyskania warunków zasilania agregatów kogeneracyjnych realizowanych w trakcie prac budowlanych kotłowni.
9.2) I etap budowy wysokosprawnej kogeneracji do 31.12.2017.
9.3) II etap budowy wysokosprawnej kogeneracji 8 miesięcy po uzyskaniu dofinansowania i podjęciu decyzji o montażu agregatów kogeneracyjnych.
9.4) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – czynności te wykona zamawiający we współpracy z Wykonawcą po zakończeniu inwestycji.
9.5) Uzyskanie koncesji na produkcję energii elektrycznej – czynności te wykona zamawiający we współpracy z Wykonawcą (komplet niezbędnej dokumentacji dostarcza Wykonawca) po zakończeniu inwestycji.

10. MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA: województwo podkarpackie - Trzebownisko.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

11.1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty do postępowania, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

11.2) Ofertę powinna zawierać
- cenę w formie ryczałtu za całość przedmiotu zamówienia (wartość netto + wartość podatku VAT),
- projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotowego zadania, uwzględniający ostateczne warunki handlowe oferty,
- koncepcję techniczną obejmującą proponowane rozwiązania techniczne oraz zestawienie urządzeń z podaniem parametrów i producentów oraz niezbędne obliczenia gwarantujące uzyskanie przez kotłownię i elektrociepłownie wymaganych sprawności i mocy,
- wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat potwierdzających doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Zamawiający wymaga aby w celu udokumentowania wiedzy i doświadczenia Oferent przedłożył:

a) minimum jedną referencję potwierdzającą wykonanie przez Oferenta układu wysokosprawnej kogeneracji na gazie ziemnym składającego się minimum z dwóch agregatów kogeneracyjnych o mocy elektrycznej min. 600kWe każdy współpracujących z jednym parowym kotłem odzysknicowym. Minimalna wymagana i udokumentowana sprawność ogólna układu 92%.
b) minimum jedną referencje potwierdzającą wykonanie przez Oferenta kotłowni parowej o wydajności min. 8t/h współpracującej z układem kogeneracyjnym.

11.3) Ofertę i koncepcję należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim
11.4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
11.5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
11.6) Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
11.7) Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia, za uprzednią zgodą Zamawiającego. W przypadku podzlecenia części prac Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność (jak za własne działanie) za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
11.8) Ofertę cenową należy podzielić na dwa elementy robót:
- element I: wysokosprawna kogeneracja gazowa obejmująca budynek akustyczny dla wysokosprawnej kogeneracji, kompletne agregaty kogeneracyjne, instalacje sanitarne i technologiczne wysokosprawnej kogeneracji, wyprowadzenie mocy, instalacje elektryczne i AKPiA
- element II: wykonanie fundamentu i części budynku elektrociepłowni do zamontowania kotła do współsplanania biogazu oraz dostawa i montaż kotła z palnikiem i automatyką; dostawa i montaż komina; wyprowadzenie pary 20 bar na estakadę zakładową.
Niezależnie od podziału na elementy inwestycji składające się z wysokosprawnej kogeneracji i kotła do współspalania biogazu, inwestycja zostanie zrealizowana w dwóch etapach:
- etap I: budowa akustycznego budynku wysokosprawnej kogeneracji wraz z częścią na kocioł do współspalnia biogazu, instalacje sanitarne i technologiczne wysokosprawnej kogeneracji, obejmujące m.in. stację uzdatnia wody, odgazowywacz termiczny ze zbiornikiem wody zasilającej, część instalacji elektrycznych i AKPiA związanych z budynkiem elektrociepłowni bez wyprowadzenia mocy; dostawa i montaż kotła przystosowanego do współspalania biogazu z palnikiem dwupaliwowym (gaz ziemny - biogaz); dostawa i montaż komina dla kotła gazowego do współspalania biogazu; wyprowadzenie pary z kotła na estakadę zakładową.
- etap II: dostawa i montaż kompletnych agregatów kogeneracyjnych; wykonanie instalacji sanitarnych i wentylacyjnych dla agregatów kogeneracyjnych; instalacje elektryczne agregatów kogeneracyjnych wraz z transformatorami i wyprowadzeniem mocy; instalacje AKPiA dla agregatów kogeneracyjnych; kominy do agregatów kogeneracyjnych

Należy w ofercie podać cenę za etap I oraz etap II realizacji inwestycji, przy czym suma cen etapu I oraz etapu II powinna być równa sumie cen elementu pierwszego i drugiego inwestycji.12. KRYTERIA OCENY OFERTY

12.1) Ocena ofert zostanie przeprowadzona poprzez analizę zaproponowanej w ofercie koncepcji technicznej, doświadczenia w budowie podobnych obiektów, ceny ryczałtowej i sprawności energetycznej zaproponowanych rozwiązań na podstawie złożonej oferty oraz deklarowanych kosztów eksploatacyjnych (koszty eksploatacji wraz z wymianą wszystkich płynów i części zamiennych).

12.2) Postępowanie mające na celu wybór, prowadzone będzie z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, dołożeniem wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów (rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności) oraz przy zapewnieniu przestrzegania przy wyborze Wykonawcy prawa wspólnotowego i krajowego, w szczególności w zakresie zapewnienia zasad przejrzystości, jawności i ochrony uczciwej konkurencji oraz równości szans wykonawców na rynku ofert.

12.3) Przy wyborze najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo oferty w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny, Zamawiający będzie kierować się dbałością o zabezpieczenie swoich uzasadnionych interesów oraz dążeniem do zapewnienia najlepszego i najkorzystniejszego przeprowadzenia inwestycji, biorąc pod uwagę całokształt sytuacji, a w szczególności z uwzględnieniem ceny, funkcjonalności, parametrów technicznych, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii, koszty eksploatacji, serwisu, termin wykonania, właściwości wykonawcy, a w szczególności jego doświadczenia, wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.

12.4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia złożonych ofert nie spełniających warunków prowadzonego postępowania oraz rezygnacji z dalszego prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyn.

12.5) Zamawiający zastrzega też, iż może weryfikować spełnianie przez Wykonawcę warunków, dotyczących posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami posiadającymi wymagane przepisami uprawnienia do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej; może zażądać złożenia odrębnych oświadczeń, zapewnień, lub potwierdzeń, w zakresie nie dopuszczenia i/lub wykluczenia z procedury wykonawców, którzy nie dają rękojmi należytego przeprowadzenia inwestycji, w szczególności z powodu:

- wcześniejszego wyrządzenia szkody, nie wykonania zamówienia lub wykonania go nienależycie,
- otwarcia likwidacji/ogłoszenia upadłości,
- zalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione przez wykonawcę, członka jego organu, wspólnika,
- złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
- niewykazania spełniania innych warunków udziału w postępowaniu

13. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

do dnia 29 marca 2017 r. godz. 14.00.

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

2 miesiące od dnia złożenia oferty.

15. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokiem Mazowieckie – sekretariat, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „OFERTA - Budowa kotłowni kogeneracyjnej dla Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita - elektrociepłownia w technologii wysokosprawnej kogeneracji gazowej dla Zakładu w Trzebownisku”.

16. Ważne się oferty złożone tylko w formie pisemnej w języku polskim w terminie i miejscu określonym w zapytaniu tj. do dnia 29 marca 2017 r. do godz. 14.00.

17. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

18. Z przeprowadzonej procedury pracownik merytoryczny sporządza pisemny protokół.

19. Zamawiający może dokonać zamiany treści zapytania ofertowego po jego przekazaniu do wykonawców lub opublikować na stronie internetowej, przedłużając jednocześnie termin składania ofert.

20. W postępowaniu mogą wziąć udział zarówno wykonawcy, którzy złożą ofertę w następstwie przesłania lub doręczenia zapytania ofertowego, jak również wykonawcy, którzy złożą ofertę po zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.

21. Po wyborze najkorzystniejszej oferty komunikat zostanie umieszczony w dniu 30 marca 2017 r. na stronie internetowej zamawiającego: http://www.mlekovita.com.pl/ Termin ten może ulec przesunięciu.

22. Zamawiający zawrze pisemną umowę w wybranym Wykonawcą w terminie 7 dni od publikacji ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

23. Zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania mogą nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia siły wyższej albo okoliczności dotyczących przedmiotu umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

24. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

25. 25. Osoba uprawniona do porozumiewania się z potencjalnymi wykonawcami:

Antoni Kogut – Dyrektor Oddziału, tel.(17)86 68 403
e-mail: antoni.kogut@mlekovita.com.pl
Adam Jurek – Kierownik Grupy Utrzymania Ruchu, tel. (17) 86 68 343
e-mail; ajurek@mlekovita.com.pl
Krzysztof Pasterz – Specjalista ds. energetyki i automatyki tel. (17)86 68 336
e-mail: pasterz@mlekovita.com.pl
Andrzej Ostrowski – Dyrektor ds. produkcji i techniki tel. (86)275 82 14
e-mail: sekretariat@mlekovita.com.pl
Dorota Szlendak – Pełnomocnik Zarządu ds. zarzadzania środowiskowego
tel. (86)275 82 14 e-mail: sekretariat@mlekovita.com.pl
Feliks Polcyn - Kierownik Wydziału Energetycznego tel. (86)275 82 14
e-mail: sekretariat@mlekovita.com.pl
Pobierz - Zapytanie ofertowe - pełen tekst.
Wynajem budynku biurowca w Baranowie

SM MLEKOVITA informuje, że oferuje wynajem budynku biurowca znajdującego się w Baranowie, ul. Niepodległości 43, powierzchnia użytkowa: 300 m2.

Kontakt: Dyrektor Oddziału SM MLEKOVITA w Baranowie Stanisław Duch
tel. (29) 761 37 95
e-mail: sekretariat.baranowo@mlekovita.com.pl

Zarząd Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita ogłasza przetarg

Zarząd Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita ogłasza przetarg na: Wykonanie wymiany istniejącej nawierzchni dróg i placów manewrowych na terenie Spółdzielni w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 122.

Przedmiotem przetargu jest nw. zakres prac:

 • rozbiórka istniejącej nawierzchni składającej się z warstwy asfaltu na płycie betonowej
 • korytowanie do głębokości 65 cm
 • wykonanie warstwy filtracyjnej – 15 cm
 • podbudowa z kruszywa łamanego – klińca stabilizowanego mechanicznie gr. 35 cm
 • podsypka piaskowa – cementowa gr. 7 cm
 • nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

Powierzchnia dróg i placów do wymiany wynosi – 3000 m2. Roboty związane z wymianą nawierzchni będą prowadzone w czynnym zakładzie. Przewidziana jest praca etapami. Firmy zainteresowane przystąpieniem do przetargu proszone są o wykonanie oględzin stanu istniejącego. Oferty z kwotą zryczałtowaną należy składać na adres Spółdzielni w sekretariacie do dnia 15.03.2017 r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ RZTARG NIE OTWIERAĆ”.


Dodatkowych informacji można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Remontów pod nr. telefonu

tel.: 086 275 82 17, 605 994 518

Czas realizacji - do uzgodnienia.

Zastrzegamy sobie prawo wyboru wykonawcy i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Do sprzedaży: nieruchomości w oddziałach SM MLEKOVITA

Lista nieruchomości:


Lp

Oddział

Krótki opis nieruchomości

 Miejscowość i dokładny adres położenia nieruchomości

Gmina

Powierzchnia działki

Powierzchnia budynków

1

Lubawa

Kisielice-budynki produkcyjne z częścią socjalną(650 m2)
-budynki magazynowo techniczne(415,7m2)

14-220 Kisielice, ul. Daszyńskiego 1

Kisielice

6110 m2

1065,70m2

2

 

Trzebownisko

Budynek + działka (część)

Kamień Podlesie

Kamień

95,27 ha część pod budynkiem 1200 m2

76 m2

3

Budynek + działka

Zabratówka

Chmielnik

1300 m2

66 m2

4

Budynek + działka

Piątkowa

Błażowa

200 m2

40 m2

5

Budynek + działka

Szklary

Hyżne

660 m2

63 m2

6

Sanok

 

POM

Łodyna 43/a

Ustrzyki Dolne

3400 m2

 

7

POM

Łobozew 23 B

Ustrzyki Dolne

1544 m2

 

8

POM

Hoszów

 

 

 

9

POM

Czystogarb

 

 

 

10

Budynek + działka

Sanok

Sanok

 

500 m2

11

Pilica

POM

Przychody

Pilica

500 m2

Budynek znajduje się na działce 148/1 i 148/2

12

Biała Podlaska

POM

Huszcza II

Łomazy

 

 

87 m2

13

POM

Krasówka

Łomazy

 

 

80 m2

14

Tomaszów Lubelski

POM

Wola Gródecka

Jarczów

 

 

75 m2

15

POM

Przeorsk

Tomaszów Lubelski

 

75 m2

16

POM

Podhorce

Tomaszów Lubelski

900 m2

105 m2

17

Baza Transportowa

Ul. Stawisko 4

Tomaszów Lubelski

1200 m2

 

260 m2

18

Wysokie Mazowieckie

POM

Lubowicz Wielki

Klukowo

700 m2

54 m2

19

POM

Miodusy Wielkie

Wysokie Mazowieckie

979 m2

201 m2

22

POM

Szymbory Włodki

Szepietowo

1720 m2

67 m2

23

POM

Czarkówka Mała

Perlejewo

 

108 m2

24

Baranowo

Budynki mieszkalne, zabudowa szeregowa

Baranowo

Baranowo

 

108 m2 (pow. jednego budynku)

25

Grunt niezabudowany, rolniczy

Baranowo

Baranowo

11,04 ha

 


Kontakt:

86 275 83 69 ( centrala Wysokie Mazowieckie)
29 761 37 95 ( Oddział KURPIE w Baranowie)
13 465 36 14 ( Oddział w Sanoku)
89 645 22 30 ( Oddział w Lubawie)
17 866 84 02 ( Oddział w Trzebownisku)
83 343 31 69 ( Oddział w Białej Podlaskiej)
84 664 33 26 ( Zakład w Tomaszowie Lubelskim)
32 673 50 23 ( Zakład w Pilicy)

Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita zatrudni:

Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita zatrudni:

na korzystnych warunkach absolwenta:

 • inżyniera mechanika
 • inżyniera mechatronika
 • inżyniera automatyka

CV proszę składać drogą e-mailową: kadry@mlekovita.com.pl
Do sprzedaży 1: Pakowaczka próżniowa TA „Hajek”

Pakowaczka do pakowania próżniowo w folię miękką

Rok produkcji 1991.
Cena: 10 000 €

Osoby kontaktowe w sprawie zakupu:

Mariusz Jaworski tel. 0-86/275 82 07 kom. 605 994 611
Mariusz Faszczewski tel. 0-86/275 82 64 kom. 605 994 610

Do sprzedaży 2: Maszyna pakująca Hayssen RT – 1000 Nr 84272

Maszyna pakuje porcję serw w rękaw z folii, zgrzewanie odbywa się za pomocą szeregu oddzielnych listew zamontowanych na ruchomym bębnie. Możliwość pakowania produktów w atmosferze ochronnej oraz pracy z folia ze znacznikiem lub bez. W skład zestawy wchodzi :

 • Maszyna pakująca
 • Mieszacz gazowy
 • Transporter końcowy

Rok produkcji 1994

Cena: 10 000 €

Osoby kontaktowe w sprawie zakupu:

Mariusz Jaworski tel. 0-86/275 82 07 kom. 605 994 611
Mariusz Faszczewski tel. 0-86/275 82 64 kom. 605 994 610

Do sprzedaży 6: Sprzęt laboratoryjny
 1. Milko Scan 104. Data zakupu 2002 rok. Producent: Polseb Sp. z o.o. Siemiatycze.
  Ostatni serwis w dn. 07.12.2011.
  Używany do roku 2012. Do roku 2012 działał poprawnie.
 2. Meble laboratoryjne
 3. Łaźnia wodna PLE
 4. SomaScope MKII CA-3A4.
  Rok produkcji 2003. Producent: Delta Instruments Holandia.
  Ostatni serwis w dniu 24.09.2014. Działa poprawnie.
 5. Fossomatic
 6. Krioskop
  • Krioskop NR 800CL. Data zakupu: 1998 rok. Producent: Trident – Med. Warszawa. Ostatnia kalibracja przez serwis w dniu 23.10.2012.
  • Drukarka Kafka. Rok produkcji: 1997. Działa poprawnie.
 7. Licznik kolonii bakterii.
  Rok produkcji: 1998.
  Producent: Funke Gerber. Działa poprawnie

Osoby kontaktowe w sprawie zakupu:

Mariusz Jaworski tel. 0-86/275 82 07 kom. 605 994 611
Mariusz Faszczewski tel. 0-86/275 82 64 kom. 605 994 610