W dniu 22.08.2017 r. Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kotłowni kogeneracyjnej dla Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA – elektrociepłownia w technologii wysokosprawnej Kogeneracji gazowej dla Zakładu w Trzebownisku”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020, Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

Głównym celem projektu jest przyrost wytwarzanej energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę elektrociepłowni przez Spółdzielnię Mleczarską MLEKOVITA Oddział w Trzebownisku.

Główne korzyści z realizacji projektu to:

  • zapewnienie wysokiej sprawności wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej (zastosowanie nowoczesnych urządzeń w elektrociepłowni),
  • poprawa efektywności wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie poprzez produkcję energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu,
  • zmniejszenie kosztów produkcji energii cieplnej i elektrycznej,
  • zwiększenie zabezpieczenia zakładu na wypadek przerw w zasilaniu w energię elektryczną i zmniejszenie przeciążeń linii energetycznych,
  • zmniejszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
  • redukcja emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń powstających podczas spalania miału węglowego,
  • zmniejszenie uciążliwości funkcjonowania kotłowni dla lokalnej ludności.

Koszt inwestycji to 8 702 447,70 PLN brutto, z czego koszty kwalifikowane wynoszą 2 139 287,05 PLN. Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności stanowi 1 818 393,99 PLN.

W trosce o zrealizowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w sposób etyczny, jawny i przejrzysty informujemy o możliwości sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych pod adresem e-mail naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl  lub przez elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej - stosowny formularz dostępny jest pod linkiem http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.